Software      New Software  
   

     
Product
 
           
SmartClinic TM
 
 
SmartClinic TM   New Edition 
ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิคแพทย์แผนไทย ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ
 

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)    และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป


 
 

 

 

>

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)  และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป

 เวชระเบียน (คนไข้)

      การบริหารจัดการหน้าคนไข้  ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการข้อมูลคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิก  ซึ่งมีส่วนของการ  เพิ่มคนไข้  ลบข้อมูล  ค้นหา  และบันทึกประวัติคนไข้ต่าง ๆ    ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกสุดที่คนไข้เข้ามารับการรักษาภายในคลินิก  และ การพิมพ์บัตรคนไข้

ลงตำแหน่งการรักษา

แพทย์สามารถเลือกภาพเพื่อมาลงตำแหน่งการรักษาได้จาก   ภาพมาตรฐาน  ภาพของคนไข้ที่บันทึกไว้  หรือเลือกภาพในเครื่อง ส่วนกระดาษขาว หมายถึง การไม่เลือกภาพแต่เป็นการวาดภาพจากกระดาษขาว มีการลงข้อความกำกับการลงตำแหน่งการรักษา   ด้านซ้ายมือเป็นลักษณะของเส้นปากกา สามารถเลือกขนาด เลือกสี ความหนาของเส้นได้  เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุ่ม “บันทึกภาพ”    

ประวัติการรักษาแบบสรุปรวม (All-in-one)

   ระบบนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะแพทย์สามารถเช็คประวัติคนไข้แบบกดปุ่มเดียว จะแสดงประวัติของคนไข้ทุกครั้งที่มารับการรักษา (All Visit) หรือแพทย์จะเรียกดูเป็นช่วงเวลาก้ได้ โดยแต่ละครั้งจะมีเส้นขีดแยกกันอย่างสวยงาม และอ่านง่าย นอกจากนี้ยังสามรถแสดงภาพที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น X-ray / Ultrasound / ผลแล็บ PDF เป็นต้น

  แพทย์สามารถเลือกดูประวัติตามการมาตรวจของคนไข้เป็นวันที่ (Visit) และด้านขวามือจะมีภาพที่เก็บไว้  โดยเก็บย้อนหลังหรือการสแกนเก็บจากเครื่องสแกนก็ได้  แพทย์สามารถเลือกภาพมาขยายดูภาพต้นแบบ (Original) ได้  ไฟล์เหล่านี้สามารถเก็บได้ในรูปแบบ ไฟล์ภาพ JPEG / ไฟล์เอกสาร PDF MSWord/ ไฟล์เสียง AVI/MP4 / ไฟล์DICOM ฯลฯ

 

 

 

 

 การติดตั้ง 1 จุด และ 2 จุด 
 การติดต้ืง 3 จุด และหลายจุด 
 การเซ็ตแบบเน็ตเวิรค์ 

 


  1