Software      New Software  
   

     
Product
 
           
SmartClinic Poly 5.0
 
 
SmartClinic Poly 5.0   New Edition 
 

ซอฟต์แวร์บริหารงานโพลีคลินิกที่เป็นคลินิกทั่วไปและคลินิกทันตกรรม

เป็นการออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับโพลีคลินิกที่มีการใช้งานระหว่างห้องตรวจแพทย์และคลินิกทันตกรรม โดยมีจุดลงทะเบียนจุดเดียวกัน และมีระบบแถบสีระบุประเภทของคนไข้...


  1